Oxi Mix Tabs kombinált fertőtlenítő szer 5x120 g tabletta

Cikkszám:
OMT 006
5 800 Ft

 

OXI MIX TABS

Fertőtlenítő tabletták textilzsákban

  • Higiénikus adagolás

  • Egy mozdulat - kettős hatás

  • Baktériumok, gombák, algák ellen

  • Aktív oxigénes vízfertőtlenítés klóros sokkolással erősítve

Aktív oxigénes 20 grammos tabletták és gyorsan oldódó 20 grammos klórtabletták egy textilzsákba csomagolva. Az oxigénes tabletták hosszú ideig fejtik ki hatásukat a baktériumok, gombák és algák ellen, a gyorsan oldódó tabletták azonnali sokkoló hatást biztosítanak. Minden szűrőtípushoz alkalmazható.

Alkalmazás: 1 textilzsák 10 m3 medencevízhez hetente az úszó vegyszeradagolóba vagy a szkimmer kosárba helyezve. Nem kell mérni, csak a zsákot hetente cserélni.

 

Figyelmeztető mondatok: H271 - Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. H302 - Lenyelve ártalmas. H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H334 - Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H335 - Légúti irritációt okozhat. H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek EUH 206 - Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P220 - Ruhától/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. P261 - Kerülje a por belélegzését. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P312 – LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P303+361+353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 304+340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 - Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P405 - Elzárva tárolandó. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

 

Tartalom: Kálium-peroxo-monoszulfát 66 %, nátrium-diklór-izocianurát 33 %

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi J. út 4.

Tel: + 36 1 206-5600; Fax.: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU

OTH engedélyszáma: 9649-2/2012.

Minőségét megőrzi: 31.12.2026.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

További információ
Cikkszám:OMT 006
Garancianincs
Write Your Own Review
You're reviewing:Oxi Mix Tabs kombinált fertőtlenítő szer 5x120 g tabletta
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok