Oxichlor kombinált fertőtlenítő szer 5x100 g

Cikkszám:
OKM 005
5 900 Ft

 

OXICHLOR

Aktív oxigén és klórtartalmú kombinált vízfertőtlenítőszer

- kettős hatás

- oxigénes fertőtlenítés, extrém gyors sokkolás

- kristálytiszta víz

- felhasználásra kész adagok 100 g-os tasakban

- közepes és nagyobb medencék ideális fertőtlenítőszere

 

Alkalmazás: A medence feltöltésekor és sokkoló klórozáskor 10-15 m3 vízhez 2 tasakot szükséges adni, folyamatos klórozásnál 10-15 m3 vízhez 3-6 naponta 1 tasakot adunk. Ne adagoljuk közvetlenül a medencébe! Oldat készítésénél mindig először a vizet töltjük az edénybe, majd az oldatot a medence szélén haladva egyenletesen öntjük be. Ellenáll a napfény és hő hatására fellépő bomlásnak. Ideális klórtartalom: 0,6-1,0 mg/l, ideális pH-érték: 7,2-7,6. A vízkémiai paraméterek beállításához vízelemző szükséges!

 

Figyelmeztető mondatok:

H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P220 Ruhától/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. P261 Kerülje a por belélegzését. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P303+361+353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

 

Tartalom: nátrium-diklór-izocianurát 50%, kálium-peroxo-monoszulfát 50%

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi J. út 4.

Tel:+ 36-1-206-5600, Fax.: + 36-1-371-1515 Származási hely: EU

Minőségét megőrzi: 31.12.2026.

OTH Engedélyszám: 536-4/2009

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

További információ
Cikkszám:OKM 005
Garancianincs
Write Your Own Review
You're reviewing:Oxichlor kombinált fertőtlenítő szer 5x100 g
Osztályozás