Randperfect lúgos vízvonaltisztító 1 liter

Cikkszám:
RPE 010
4 900 Ft

 

RANDPERFECT

Vízvonaltisztító folyadék medencékhez

 

Különösen hatásos, felületkímélő, lúgos tisztítószer szerves szennyeződések, olajos, zsíros lerakódások ellen. Alkalmazható fóliás és merevfalú műanyag medencékhez, csempével burkolt medencéhez.

Alkalmazás: Vízvonal tisztításakor a vízszintet csökkentsük le. A vegyszert az oldatba mártott szivaccsal vagy ronggyal felvisszük a felületre, végül vízzel alaposan lemossuk. Ügyeljünk, hogy a termék ne kerüljön a medence vizébe! Tárolás: hűvös, fagymentes helyen.

 

Figyelmeztető mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302 Lenyelve ártalmas.

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H332 Belélegezve ártalmas.

 

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+351+338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: Butil-glikol 10-25 %, Izopropil-alkohol 10-25 %, Zsíralkohol-poliglikoléter 2,5-10 %

 

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.

Tel: + 36 1 206-5600 Fax: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU

 

 

További információ
Cikkszám:RPE 010
Write Your Own Review
You're reviewing:Randperfect lúgos vízvonaltisztító 1 liter
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok