Spa Fresh jakuzzi medence illatosító 1 liter

Cikkszám:
SPA 010
5 599 Ft

Óriási választék: több mint 200 medence

Várható kiszállítás: 3-7 munkanap

 

100%-os pénzvisszafizetési garancia

Szakértői segítség üzleteinkben

 

Gyakori kérdések a Bestway Lay-Z-Spa felfújható masszázsmedencék használatával kapcsolatban

Tovább a részletekért >>

SPA FRESH

Masszázsmedence illatosító

Osveživač za masažne bazene

Soluţie pentru aromatizarea căzilor cu hidromasaj

 

HU:

Folyékony masszázsmedence illatosító kellemes, friss illattal a gondtalan fürdőzéshez.

Alkalmazás: Az illatintenzitás függvényében hetente adagoljuk. 1000 l vízhez javasolt adagolási mennyiség 100-200 ml illatosító folyadék. Maximális adagolási mennyiség 200 ml/1000 l. Ne tárolja 5 oC alatti hőmérsékleten, ne tegye ki erős fény és hőhatásának, tárolás eredeti csomagolásban. A keletkező hulladékvizet hígítatlanul illetve közvetlenül nem szabad a talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornahálózatba engedni.

A termék közösségi fürdővízben is alkalmazható, ha a vízben egyik paraméter koncentrációja sem haladja meg a 37/1996 (X.18.) NM rendeletben előírt határértékeket.

Figyelmeztető mondat: H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P332+313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. P362 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

 

Tartalom: Dimetil-hidroxi-propil-ammónium-klorid <0,2% CAS Nr.: 25988-97-0, illatanyag <15%, víz <84,8%, ételszínezék.

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.

Tel: + 36 1 206-5600, Fax.: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU

A termék megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet előírásainak. Nyilvántartásba vétel száma: 12143-7/2023/KTEF.

 

RO

Soluţie lichidă pentru aromatizarea căzilor cu hidromasaj, cu aromă proaspătă pentru o experienţă spa fără griji.

Dozare: se va administra săptămânal în funcţie de intesitatea aromei, raportat la 1000l apă. Dozare recomandată pentru 1000l apa 100-200ml solutie de aroma. Nu depozitaţi la temperatură mai scăzută de 5 oC, nu expuneţi produsul la lumină şi temperaturi ridicate. A se păstra în ambalajul original. Nu este permisă drenarea nediluată a apei reziduale în apele freatice, apele de suprafață sau în sistemul de canalizare.

Atenţie: H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Măsuri de siguranţă: P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P332+313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul. P362 Scoateţi îmbrăcămintea contaminată.

Conţine: arome <15%, clorură de dimetil-hidroxi-propil-amoniu <0,2% CAS Nr.: 25988-97-0, coloranţi.

Importator: SC Pontaqua Piscine SRL. 410533 Oradea, str. Nufarului nr. 11 bl. D138

Tel:+ 40 259 472 253

Valabil până la: 31.12.2026.

 

SR:

Tečni miris za masažne kade sa svežim i prijatnim mirisom za bezbrižno kupanje.

Uputstvo za upotrebu: Na svakih 1000 litara vode dodati jednom nedeljno 100-200 ml ovog proizvoda. Ne skladištiti na temperaturama ispod 5 oC i ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i toploti. Skladištiti u originalnoj ambalaži. Otpadne vode se ne smeju ispuštati u podzemne vode, površinske vode i kanalizaciju direktno ili bez razblaživanja.

 

Obaveštenja o opasnosti: H315 Izaziva iritaciju kože. H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.

Obaveštenja o merama predostrožnosti: P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P310 Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA / lekara. P332+313 Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/ mišljenje. P362 Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.

Sadržaj: polimerni kvaternerni amonijum hlorid <0,2% CAS broj: 25988-97-0, miris<15%, boja.

 

Stavlja u promet: Aqualing Srbija d.o.o, Dragoslava Srejovića 1b. 11000 Beograd

Tel: +381 11 4058 254 Fax: +381 11 4085 316

www.aqualing.rs Proizvedeno u EU

Rok upotrebe do: 31.12. 2026.

 

Veszélyjel: GHS 05 Veszély/Pericol/Opasnost

 

Cikkszám/Art. Nr.: SPA 010

EK-Címke/ EU Label: YSPA 010

 

Kiszerelés: 1 l

 

UN szám: nincs

 

Vonalkód: 5998045515649

 

www.aqualing.hu

További információ
Cikkszám:SPA 010
Write Your Own Review
You're reviewing:Spa Fresh jakuzzi medence illatosító 1 liter
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok