Starter set induló vegyszerkészlet családi medecéhez

Cikkszám:
VKL 100
17 000 Ft

Óriási választék: több mint 200 medence

Várható kiszállítás: 7 munkanap

 

100%-os pénzvisszafizetési garancia

Szakértői segítség üzleteinkben

 

 

Induló vegyszerkészlet

Start Set

 

Alapvető vegyszerek fürdőmedencék vízkezeléséhez

Agenţi chimici indispensabile pentru menţinerea curăţeniei apei bazinelor

Osnovne hemikalije za obradu bazenske vode

 

HU:

Tartalma:

GYORSAKLÓR - gyorsan oldódó klórgranulátum medencék fertőtlenítéséhez 1 kg

Tartalom: Nátrium-diklór-izocianurát 97,5%. 100 g termék biocid anyag tartalma 97,5 g.

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008

CAS Nr.: 51580-86-0

EU Nr.: 220-767-7

 

TARTAKLÓR - lassan oldódó klórtabletta 1 kg

Tartalom: Triklórizocianursav 99 %. 100 g termék biocid anyag tartalma 99 g.

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008

CAS Nr.: 87-90-1

EU Nr.: 201-782-8

 

MINUSZAPH - pH értéket csökkentő vegyszer 1,5 kg

Tartalom: Nátrium-hidrogén-szulfát 100 %

A termék minősége megfelel az MSZ EN 16038:2013 szabványnak

CAS Nr.: 7681-38-1

EU Nr.: 231-665-7

 

ALGAÖL - algásodás megelőzésére 1 l

Tartalom: alkil-dimetil-benzil-ammónium-klorid 10%. 100 g termék biocid anyag tartalma 10 g.

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008

CAS Nr: 68424-85-1

EU Nr.: 270-325-2

AQUACHEK - Vízelemző készlet a víz pH értékének és szabad klór tartalmának meghatározásához.

 

Figyelmeztető mondatok:

H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302: Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. EUH206: Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

 

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P260: A gőzök/permet belélegzése tilos. P261: Kerülje a por belélegzését. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező P301+P312: Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. P405: Elzárva tárolandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. Tel: 1-206-5600 Fax: 1-371-1515 Származási hely: EU

Minőségét megőrzi: 31.12.2026.

 

Veszély jel: GHS 03, GHS 05, GHS 09

Veszély/Pericol/ Opasnost

 

EK-Címke/ EU Label: YVKL 100

Cikkszám/ Art.Nr.: VKL 100

EAN: 5998045505213

www.pontaqua.com

 

További információ
Cikkszám:VKL 100
Write Your Own Review
You're reviewing:Starter set induló vegyszerkészlet családi medecéhez
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok